Studio PTmonique Personal Training & ZeNN studio

Algemene voorwaarden PTmonique

Algemene voorwaarden, Privacy beleid & Disclamer, Aansprakelijkheid Stenvert Design hodn PTmonique, I'm a fit foodie 

Lees ook Privacy beleid op deze pagina!

Lees ook onze algemene voorwaarden op deze pagina!

Lees ook onze Disclamer onderaan deze pagina!


ALGEMENE VOORWAARDEN PTmonique 31-3-23 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

Monique Timmer, handelend onder de naam PT MONIQUE, te Lelystad, ingeschreven bij K.v.K. Gooi-, Eem en Flevoland, onder nummer: 54659787, enerzijds

En deelnemende consument of bedrijf anderzijds.

PT MONIQUE werkt tevens samen met andere Personal Trainers, coaches en docenten om de dienstverlening zo goed mogelijk te waarborgen.

PT MONIQUE is sport specifiek gespecialiseerd in Personal Training, Small Group Training, Kettlebell Training, Boksen, Yoga, Group Training & special Workouts, Workshops, Cursussen, Voeding coaching en begeleiding, Sport specifieke training, Sport-/bewegingsactiviteiten voor mannen en vrouwen van elke leeftijd. Daarnaast maakt alternatieve geneeswijze en therapieën, op het energetische vlak,  onderdeel uit van het aanbod; waaronder Reiki, Chakra therapie, Magnetiseren, Klankschalen, Bachbloesem, e.a.

Artikel 1. Begrippen

De organisatie: PT MONIQUE

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v), bedrijf, instelling en/of organisatie die deze overeenkomst aangaat met PT MONIQUE voor beoefening van sport-/bewegingsactiviteiten, voeding- & lifestyle coaching, alternatieve therapieën en geneeswijze. 

Personal Trainer: PT MONIQUE - Monique Timmer

Activiteit(en): Coaching, Lifestyle Coaching, ondersteuning en begeleiding op het gebied van Personal Training, Small Group Training, Kettlebell Training, Boksen, Yoga, Group Training, Workshops, Cursussen, Indoor en Outdoor Trainingen, Bedrijfstrainingen, Voeding coaching en begeleiding, Alternatieve therapieën zoals Reiki, Chakra therapie, Magnetiseren, Klankschalen, Bachbloesem, e.a.

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en of het bedrijf, instantie en/of organisatie en PT MONIQUE schriftelijk of mondeling overeenkomen dat PT MONIQUE haar activiteiten, producten en/of diensten zal aanbieden en verzorgen, conform afspraak, aan de deelnemer, bedrijf, instantie en/of organisatie.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft aangemeld, op welke wijze dan ook, of heeft ingeschreven bij PT MONIQUE voor het deelnemen aan een of meerdere activiteit(en). Ook bij proeflessen, waarbij vaak nog geen inschrijving plaats vindt zijn de algemene voorwaarden van PT MONIQUE van toepassing. Op iedere activiteit, producten en of dienst van PT MONIQUE zijn deze voorwaarden van toepassing.

Ook bedrijven die middels hun eigen voorwaarden wensen te werken, zijn de algemene voorwaarden van PTMONIQUE van toepassing.

Ieder gebruik van de activiteiten, producten en/of diensten van PT MONIQUE geschiedt geheel voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.
Voor deelnemende bedrijven ligt het risico bij het bedrijf en haar deelnemers.

Artikel 3. Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan de personal training activiteiten, een intakegesprek en/of assessment te hebben gehad, m.u.v. small group trainingen of specifieke trainingen; zoals bijvoorbeeld boksen, yoga, kettlebell trainingen en voedingstips, e.d. Het digitale PAR Q formulier dient, bij Personal Training, volledig ingevuld te worden t.b.v. PT MONIQUE. Voor overige activiteiten, producten en of diensten volstaat een mondelinge gezondheidsverklaring ook. Veranderingen betreffende u gezondheid- en persoonsgegeven dient u per direct aan PT MONIQUE door te geven. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk.

Bedrijven, instanties en/of organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de deelname van haar  medewerkers. Hiervoor geldt geen specifieke intake procedure. We adviseren met klem en daarnaast wordt het bijzonder op prijs gesteld als deelnemers de desbetreffende trainer, coach of docent voorafgaand aan deelname, op de hoogte stellen van eventuele ongemakken of gebreken. 

Artikel 4. Dag, Tijdstip en plaats

In overleg zullen PT MONIQUE en de deelnemer de activiteiten inplannen en waar en wanneer deze worden aangevangen. Indien door welke omstandigheden dan ook een dag of tijdstip niet kan doorgaan is PT MONIQUE bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander dag of tijdstip te plannen.
PT Monique maakt gebruik van een online agenda waar klanten zich kunnen registreren en zelf hun afspraken kunnen beheren. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte beheer van hun geplande afspraken. 

Indien PT MONIQUE verhinderd is heeft zij het recht om een andere gecertificeerde Personal Trainer, Coach, Docent in te schakelen zodat de activiteit doorgang kan vinden.

Trainingen kunnen op abonnement basis, strippenkaarten of trainingssessie worden afgenomen. Indien gebruik wordt gemaakt van een of meerdere 1-op- 1 trainingssessies bestaat de mogelijkheid, bij uitzondering en in overleg, om deze door te schuiven bij verhindering binnen het gestelde afgesproken trainingstermijn, mits tijdig geannuleerd. Klanten zijn ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het inroosteren/verplaatsen van hun afspraken.

Het "Welkom" formulier https://www.ptmonique.nl/welkom/ maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Dit formulier is te vinden in het Portaal van PTmonique en op de website van PTmonique. Zorgt u ervoor dat u op de hoogte bent van de werkwijze omtrent credits, trainingen, facturatie en werkwijze.

Bedrijven, instanties en/of organisaties zullen in overleg met PT MONIQUE de activiteiten inplannen en waar en wanneer deze worden aangevangen. Indien, door bijvoorbeeld (weer-) omstandigheden, de activiteiten op de afgesproken dag, tijdstip en/of locatie niet door kunnen gaan is PT MONIQUE bevoegd om in overleg met het bedrijf, instantie en/of organisatie een andere dag, tijdstip en/of locatie te plannen.

Indien PT MONIQUE door calamiteiten verhinderd is heeft zij het recht om een andere gecertificeerde Personal Trainer, Coach of Docent in te schakelen zodat de activiteit doorgang kan vinden. Indien er geen andere Personal Trainer, Coach of Docent beschikbaar is, zullen de gemaakte afspraken, zonder wederzijdse schadevergoeding, worden afgelast of in goed overleg worden verplaatst. 


Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Op PT MONIQUE rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt door PT MONIQUE bepaald. PT MONIQUE voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat PT MONIQUE niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Voor elke door PT MONIQUE aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting.
PT MONIQUE kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. PT MONIQUE is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
 

Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is PT MONIQUE niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door PT MONIQUE georganiseerde activiteiten. PT MONIQUE is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

Door deelname verklaart de deelnemer dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen PT MONIQUE wegens vergoeding van kosten, schade en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die PT MONIQUE aanbiedt.

De deelnemer is jegens PT MONIQUE aansprakelijk wanneer PT MONIQUE op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer, coach of docent, gegeven instructies door deze deelnemer. De deelnemer dient PT MONIQUE te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Ontbinding/ opschorting

PT MONIQUE is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is niet mogelijk. Wel kunnen de trainingen worden opgeschort op grond van medische indicatie met als bewijs een medische verklaring door een erkende arts. De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het door hem/haar betaalde of verschuldigde bedrag. Het stopzetten van de overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.

Normaliter, tenzij anders overeengekomen, wordt er in eerste instantie een trainingsduur aangegaan voor de periode van 6 maanden. In deze 6 maanden worden 20 tot 26 sessies afgenomen bij 1 x per week.

Bij verlenging worden de trainingssessies voor onbepaalde tijd aangegaan.
Bij beëindiging dient voor de 1e van de volgende maand te worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalender maand per gevolgde PT sessie in 1 week. 
Dit betekent als volgt; train je 1 x per week dan is je opzegtermijn 1 kalendermaand. Train je 2 x per week, dan is je opzegtermijn 2 kalendermaanden. Train je 3 x per week, dan is je opzegtermijn 3 kalendermaanden, etc. 
Train je met meerdere personen uit 1 huishouden, dan is je opzegtermijn het totaal aantal afgesproken training sessies in 1 week.  

Small group trainingen volg je voor een trainingsperiode, tenzij anders overeengekomen.
Deze periode is opgesplitst in voorjaar en najaar. Voor de zomerperiode hanteren we losse lessen. Opzeggingen kunnen 1 maand voor het einde van een periode plaats vinden en tot minimaal 1 maand voor aanvang van de nieuwe periode. 

Voor bedrijven, instanties en/of organisaties waarmee PT MONIQUE een opdracht is overeengekomen blijft PTmonique gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als het bedrijf, instantie of organisatie niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. 
Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door het bedrijf, instantie en/of organisatie is niet mogelijk, ook niet als het bedrijf, organisatie en/of instelling haar eigen voorwaardes hanteert.

Met een gegronde reden, kan in goed overleg, uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de overeengekomen opdracht en met wederzijdse toestemming en goedkeuring de opdracht worden verplaatst. 
Het verplaatsingstermijn is maximaal 3 maanden. PTMONIQUE zal uit coulance en welwillendheid haar uiterste best doen om hierin mee te denken en een voorstel te doen op basis van beschikbaarheid in haar agenda. Mocht er geen overeenstemming worden bereikt, dan blijft voor het de bedrijf, instantie en/of organisatie de overeengekomen betalingsverplichting bestaan. Ook als de dienst, in voorgaande genoemde situatie, niet geleverd kan worden.

Een bedrijf, instantie en/of organisatie kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het door hem/haar betaalde of verschuldigde bedrag. Een bedrijf, organisatie en/of instelling waarbij een opdracht is overeengekomen kan nooit met terugwerkende kracht worden beëindigd of worden stopgezet.


Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Bij de bevestiging van de inschrijving zal PT MONIQUE meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Normaliter hanteren wij een betalingstermijn van 5 werkdagen, tenzij anders overeengekomen.

Voor bedrijven, organisaties en instanties hanteren wij voor werkzaamheden en diensten een maximaal betalingstermijn van 30 dagen.
Voor levering van producten en goederen dient de factuur van tevoren worden voldaan of op het moment van levering.

Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is PT MONIQUE gerechtigd de deelnemer, het bedrijf, instantie en/of organisatie de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan PT MONIQUE te voldoen.

Indien PT MONIQUE over dient te gaan tot incasso van haar vordering op een deelnemer, bedrijf, instantie en/of organisatie, zijn alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.

Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag PT MONIQUE een bedrag van EUR 50,00 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van PT MONIQUE zijn het BTW 21%-tarief en het BTW 9%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Offertes en aanbiedingen voor bedrijven zijn exclusief BTW. De BTW wordt toegepast op de factuur en is afhankelijk van de aard van de dienstverleningen en/of werkzaamheden en locatie.

Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is PT MONIQUE gerechtigd de prijzen te  verhogen. De deelnemer, het bedrijf, instantie en/of organisatie heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, per eerste van de volgende maand.

Artikel 9. Ziekmeldingen en blessures

Uitermate vervelend als dit zich voordoet en we wensen u dan ook veel sterkte en beterschap toe. We proberen tot een oplossing te komen, die voor beide partijen passend is.

Strikt genomen handelen we als volgt;
Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte of blessure, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan PT MONIQUE. Alle afspraken dienen conform de online agenda restricties te worden afgezegd.

Bij het onderbreken wegens ziekte of blessures geldt een eigen risico van 1 maand. U kunt de gemiste sessies op basis van beschikbaarheid in onze agenda inhalen. Bij langdurig verzuim worden de gemiste sessies voor 50% doorbelast. Er is dan geen mogelijkheid tot inhalen. 

Traint u meerdere malen per week, dan heeft u een eigen risico van 1 maand. U kunt deze gemiste lessen op basis van beschikbaarheid in onze agenda inhalen.
Bij langdurig verzuim worden de gemiste sessies voor 50% doorbelast. Er is dan geen mogelijkheid tot inhalen.

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. PT MONIQUE is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de Personal Trainer of bij onvoldoende belangstelling van een Training behoudt PT MONIQUE het recht desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. 

Artikel 11. Gezondheid

De deelnemer, het bedrijf, instantie en/of organisatie verklaart dat hij/zij/haar medewerkers naar beste weten gezond is/zijn en fysiek in staat is/zijn om de instructies van de Personal Trainer, Coach of Docent zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen.
Bij twijfel omtrent de fysieke, mentale en/of energetische gesteldheid verplicht de deelnemer, het bedrijf, instantie en/of organisatie zich ertoe om zijn/haar arts te raadplegen alvorens de overeenkomst, activiteit of deelname aan te gaan met PT MONIQUE.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

PT MONIQUE dankt u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en gaan met zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. PT MONIQUE is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om u goede en persoonlijke service te kunnen bieden hebben we gegevens van u nodig. PT MONIQUE is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van PT MONIQUE en overige Personal Trainers gebruikt. Desbetreffende gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. PT MONIQUE houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Klantgegevens worden gebruikt om informatie omtrent PT MONIQUE te verzenden. Deze klantinformatie wordt tevens gebruikt om promotiemateriaal te verzenden en om met (potentiële) klanten in contact te kunnen komen wanneer nodig en gewenst.

Artikel 13. Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van de diverse websites. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door PT MONIQUE. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling aan deze websites besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. PT MONIQUE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen met PT MONIQUE die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze website, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Lelystad.

Links naar andere websites: Deze website kan links naar andere websites bevatten. PT MONIQUE is niet verantwoordelijk voor informatie die vermeld staan op anders sites en het privacy statement van desbetreffende websites.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door PT MONIQUE voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van PT MONIQUE. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van PT MONIQUE.

Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema's, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van PT MONIQUE zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door PT MONIQUE ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie en van samenwerkende Personal Trainers, docenten en (voeding) coaches. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door PT MONIQUE zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer

Artikel 15. Geschillen

Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot PT MONIQUE. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar PT MONIQUE is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.


Privacybeleid

De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22-10-2021.

Deze privacyverklaring maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden van PTmonique.

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Met de nieuwe privacywet worden onze gegevens beter beschermd, wat heel prettig is. Niemand wil natuurlijk ongewenste e-mail krijgen. Wanneer jij je inschrijft/deelneemt bij Stenvert Design h.o.d.n. PTmonique heb je rekening te houden met onderstaande en geef je hier expliciet toestemming voor.

Algemeen
Op deze pagina tref je de privacyverklaring van Stenvert Design h.o.d.n. PTmonique aan.
Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat je verder gaat op onze website(s).
Stenvert Design h.o.d.n. PTmonique (www.ptmonique.nl) is statutair gevestigd aan Schoepenweg 51C, 8243PX te Lelystad en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54659787.

Monique Timmer is de Functionaris Gegevensbescherming van Stenvert Design h.o.d.n. PTmonique, zij is te bereiken via info@ptmonique.nl en voor vragen over de privacyverklaring kan dat ook via administratie@ptmonique.nl

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Stenvert Design h.o.d.n. PTmonique met de verwerking van jouw persoonsgegevens omgaat. Stenvert Design h.o.d.n. PTmonique hecht veel waarde aan een goede bescherming van dergelijke gegevens en om jou hier zo goed mogelijk over in te lichten. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Stenvert Design h.o.d.n. PTmonique aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van onze studio en deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, kan je geen gebruik maken van deze website, onze producten en diensten. De verwerking van persoonsgegevens door Stenvert Design h.o.d.n. PTmonique valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Stenvert Design h.o.d.n. PTmonique behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten alle tijde aan te passen, zonder dat melding hiertoe is verplicht.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens:
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je het contact/inschrijfformulier invult of via (tele) communicatie contact met ons opneemt. Dit is nodig om contact met je op te kunnen nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te kunnen stellen van bepaalde diensten die interessant voor je kunnen zijn en om je waardevolle informatie op te sturen. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een termijn gedurende de overeenkomst duurt.

Stenvert Design h.o.d.n. PTmonique verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, telefonisch of via social media:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer
 • Bereikbaarheid

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stenvert Design hodn PTmonique verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- Persoonlijke gegevens m.b.t. jouw gezondheid en persoonlijke situatie

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar in verband met onze (small group) trainingen en/of coaching op het gebied van voeding

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@ptmonique.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerking persoonsgegevens:

Stenvert Design hodn PTmonique verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen contacten indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken
 • Om goederen, producten en/of diensten te kunnen aanbieden/leveren
 • Stenvert Design hodn PTmonique analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Stenvert Design hodn PTmonique verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stenvert Design hodn PTmonique neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stenvert Design hodn PTmonique) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stenvert Design hodn PTmonique verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stenvert Design hodn PTmonique blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Stenvert Design hodn PTmonique zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. Zulke bedrijven worden ook wel 'verwerkers' genoemd. Denk aan een bedrijf welke de facturatie verzorgd. Ze zullen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Stenvert Design hodn PTmonique handelen.

Stenvert Design hodn PTmonique gebruikt de volgende 'verwerkers', computerprogramma's of -systemen:

 • Website www.ptmonique.nl, ptmoniqueshop.nl, cleansupplements.nl, imafitfoodie.nl, iamafitfoodie.nl, livingdesign.nl om u te voorzien van onze dienstverlening,
 • (tele)Communicatiemiddelen voor het onderhouden van contact met u,
 • Apple programma's voor het genereren van facturen en administratie overzichten voor betaling van onze diensten / producten en voor de belastingdienst. Hieraan zijn geen andere dan voorgenoemde gevolgen en wettelijke verplichtingen verbonden.
 • Virtuagym en food app van Virtuagym t.b.v. uw contact gegevens, facturatie, om uw gezondheid en voortgang te monitoren en om de mogelijkheden m.b.t. onze dienstverlening te kunnen aanbieden. Virtuagym slaat de gegevens op bij Amazon Web Services in Ierland.
 • ActiveCampaign, voor het versturen van e-mails met informatie omtrent het aangeschafte product en of dienst. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten Nederland, namelijk in de Verenigde Staten.
 • Kajabi,  huddle, voor het faciliteren van de online-trainingen. Wanneer je een overeenkomst sluit worden je persoonsgegevens opgeslagen op de server van Kajabi, die tevens gevestigd is in de Verenigde Staten.
 • PayPro, Mollie en Ideal, voor het verwerken van betalingen en het genereren van facturen. De betalingen en facturen worden rechtstreeks en door Virtuagym in samenwerking met Paypro, Mollie en Ideal verwerkt.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website en op subdomeinen van deze website.
Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Stenvert Design hodn PTmonique. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. Stenvert Design hodn PTmonique is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website of voor de privacyverklaring op die website. Stenvert Design hodn PTmonique raadt je aan bij bezoek van de website de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de website.

Bewaartermijn

Stenvert Design hodn PTmonique bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens categorie personalia, bewaartermijn 8 jaar, reden hiervoor is om te voldoen aan de wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar en een termijn voor het verwerken/ verwijderen van de persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens categorie personalia en gezondheid, gegevens van volwassen personen en personen jonger dan 16 jaar is het bewaartermijn voor de duur van het coaching- en/of trainingstraject, reden hiervoor is om het verloop van uw coaching- en/of trainingstraject te monitoren en op basis van resultaten een gericht coaching en/of trainingstraject vorm te kunnen en blijven geven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stenvert Design hodn PTmonique gebruikt technische en functionele cookies, die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies
Stenvert Design hodn PTmonique zal gebruik gaan maken van cookies.
Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van Stenvert Design hodn PTmonique bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie met Facebook en Google Analytics. Facebookpixels en Google Analytics houden bij welke pagina's je bezoekt. Tevens zal Stenvert Design hodn PTmonique gebruik maken van retargeting, door het verwerken van analytics data, met als doel om te kunnen analyseren hoeveel bezoekers de site heeft.

Jouw privacyrechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens, dit staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stenvert Design hodn PTmonique en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@ptmonique.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, en om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik wil maken. We verzoeken je om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stenvert Design hodn PTmonique wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging
Stenvert Design hodn PTmonique heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van jouw te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website(s) heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Stenvert Design hodn PTmonique neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via administratie@ptmonique.nl


Disclamer

Op de website www.ptmonique.nl is informatie te vinden over sport, voeding, aankomen, afslanken, detoxen en een gezonde levensstijl. Wij doen ons uiterste best om deze informatie zo zorgvuldig mogelijk, compleet en juist samen te stellen. De informatie op onze website, in onze nieuwsbrieven, in onze brochures, in onze fysieke en digitale uitgaves en in andere uitingen kunnen echter niet worden beschouwd als een medische diagnose. Wij raden onze lezers dan ook nadrukkelijk aan om altijd met jouw arts, therapeut en/of diëtist te overleggen over jouw persoonlijke gezondheidssituatie.

Ondanks dat wij de informatie op onze website, in onze nieuwsbrieven en andere uitingen zo zorgvuldig mogelijk samenstellen, stellen wij ons niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door onjuistheid of onvolledigheid van deze informatie. Uiteraard stellen we het wel op prijs als je ons attendeert op eventuele onjuistheden.

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie op deze website liggen bij PTmonique en haar licentiegevers. Om deze informatie te gebruiken, dient vooraf schriftelijke toestemming aan ons te worden gevraagd.

De informatie op deze website kunnen wij op ieder moment wijzigen zonder dat wij daar melding van hoeven te maken. Dat geldt ook voor informatie met betrekking tot onze tarieven en diensten en voor reacties op onze website.


Algemene Voorwaarden voor de producten van PTmonique shop, Clean Supplements, PS. food & lifestyle (voorheen PowerSlim) 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Levering en uitvoering
Artikel 10 - Abonnement

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Monique Timmer Stenvert
Handelend onder de namen: M. Stenvert Design | PTmonique | i'm a fit foodie | Monique Timmer

Vestigingsadres:
Schoepenweg 51C
8243PX Lelystad

Telefoonnummer: 0614440968
Contact: administratie@ptmonique.nl

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 - 17.00 uur

KvK-nummer: 546 59 787
BTW nummer: NL193395253B04

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Wanneer u het aanbod aanschaft heeft u automatisch toestemming gegeven om bovenin de website vermeld te worden. Wilt u dit niet dan heeft u het recht om dit te laten verwijderen/niet opgenomen te worden. Neem hiervoor simpelweg contact op via administratie@ptmonique.nl

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 7 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 6. Op alle PS. food & lifestyle producten, Clean Supplements producten en Webshop producten van PTmonique en overige verse producten met een houdbaarheidsdatum is geen herroepingsrecht van toepassing.
 7. Op producten die voor de een klant zijn besteld middels bevestiging via social media kanalen of e-mail is geen herroepingsrecht van toepassing.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 7 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig om moeten gaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt dat hierbij gehanteerd kan worden, is dat u als consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat ook in een winkel zou mogen doen.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door contact op te nemen met de klantenservice.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren,  in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Abonnement

 1. Als abonnee van PTmonique krijg je elke maand automatisch het aangeschafte product thuis voor een vast bedrag per maand. Lees dit artikel voor de precieze datum van van levering: Wanneer kan ik mijn volgende bestelling verwachten?
 2. Het abonnement gaat in op de datum waarop PTmonique de betaling van de consument heeft verwerkt.
 3. Voor het gebruik van het abonnement is een vaste maandelijkse vergoeding verschuldigd (tenzij anders overeengekomen, bijvoorbeeld in het kader van een eenmalig-aanbod) die op de website vermeld staat. PTmonique behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen door PTmonique onder meer middels de website vooraf bekend worden gemaakt.
 4. De consument kan het abonnement op elk gewenst moment opzeggen door te mailen naar de administratie/klantenservice.
 5. De abonnementskosten voor producten van PTmonique worden bij het aangaan van het abonnement in rekening gebracht en maandelijks daarna, behoudens opzegging, op dezelfde dag (of de eerstvolgende geschikte werkdag, ter keuze van PTmonique automatisch afgeschreven of gefactureerd. PTmonique behoudt zich het recht voor om het tijdstip van het in rekening brengen van de abonnementskosten te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval dat de abonnementskosten niet in rekening kunnen worden gebracht wegens een ontoereikend banksaldo.
 6. Door het aanschaffen van een abonnement autoriseert de consument PTmonique om maandelijks de abonnementskosten, tegen het dan geldende tarief, af te schrijven, te factureren via de door consument geselecteerde betalingsmethode (bankrekening, creditcard of paypal account).
 7. Geïncasseerde bedragen dienen te worden gestorneerd via de bank van de consument op het moment dat ondernemer en consument overeen zijn gekomen dat er een situatie is voorgedaan waarbij de consument het recht heeft om te storneren.
 8. PTmonique is gerechtigd om het abonnement met onmiddellijke ingang onmogelijk te maken en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien PTmonique niet in staat is de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, of indien een reeds geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd.
 9. PTmonique verricht geen terugbetalingen of crediteringen voor gedeeltelijk gebruikte producten.
 10. Bij beëindiging van het abonnement komen alle aanspraken van de consument jegens PTmonique te vervallen.

Disclaimer PTmonique & Clean supplements producten en supplementen

De informatie van onze producten/supplementen is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is in geen enkel opzicht bedoeld als voorschrift, aanbeveling of behandeling.

Consulteer uw arts of medisch behandelaar voor gebruik van onze producten/supplementen indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, indien u een medische conditie heeft of wanneer u medicatie gebruikt.

De producten/supplementen, uitingen en beschrijvingen in onze brochures en website(s) zijn niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies en niet bedoeld ter diagnose, behandeling, genezing of preventie van enige ziekte of aandoening.

Consulteer altijd uw arts of medisch behandelaar m.b.t. vragen over uw medische conditie of symptomen. Voor onze producten/supplementen geldt dat sommige vitaminen, mineralen, kruiden of andere nutriënten mogelijk interacties kunnen hebben met recept medicatie. Consulteer uw arts voor advies. Lees altijd voor gebruik de productlabels m.b.t. waarschuwingen betreffende specifieke ingrediënten en gebruik.

Aan de productomschrijvingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Productomschrijvingen zijn niet geëvalueerd door enige overheidsinstelling en er kunnen geen medische claims aan worden ontleend.

Alle beschreven producten zijn bedoeld als voedingssupplementen en producten voor gezondheid en welzijn.

De productomschrijvingen zijn met grootst mogelijk zorg samengesteld. Echter, i.v.m. de vele en steeds wijzigende wetgevingen en mogelijke onvolkomenheden aanvaard PTmonique & Clean Supplements geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik en overname van enige productomschrijving.

Producten en supplementen: Vanwege het gebruik van natuurlijke ingrediënten kunnen tussen de verschillende chargenummers afwijkingen in kleur en/of geur voorkomen.

Deze onderlinge verschillen doen niets af aan de kwaliteit van het supplement.

Wijzigingen in samenstelling of uitvoering zijn voorbehouden.

Productafbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.


Disclaimer Personal Hormoon Profiling, Detox programma's

De informatie, het trainings-, voedings- en supplementen advies is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Desondanks kan geen van bovengenoemde zaken worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een gekwalificeerde arts of therapeut.
Wij willen benadrukken dat u bij twijfel altijd contact op zou moeten nemen met uw gekwalificeerde arts of therapeut.
Overload, PTmonique en Clean Supplements kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie niet voldoet aan juistheid, volledigheid of effectiviteit.
Het gebruik van de informatie, het trainings-, voedings- en supplementen- advies geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.


Disclaimer samenwerking derden

PTmonique werkt mogelijk samen met derden die andere activiteiten, producten en of diensten, aanbieden dan studio PTmonique. PTmonique is op geen enkele wijze verantwoordelijk en kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor activiteiten, producten en diensten van derden. Wij adviseren u dan ook uitdrukkelijk om alvorens uw arts of therapeut te raadplegen indien u een activiteit, producten en/of dienst wenst af te nemen.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Disclamer PS. food & lifestyle (voorheen PowerSlim)

De informatie, het trainings-, voedings- en supplementen advies en de producten van PS. food & lifestyle is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Desondanks kan geen van bovengenoemde zaken worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een gekwalificeerde arts of therapeut.
Wij willen benadrukken dat u bij twijfel altijd contact op zou moeten nemen met uw gekwalificeerde arts of therapeut.
PS. food & lifestyle, PTmonique, PTmonique shop, Monique Timmer en I'm a Fit Foodie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie niet voldoet aan juistheid, volledigheid of effectiviteit.
Het gebruik van de informatie, het trainings-, voedings- en supplementen- advies en de producten geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.

PS. food & lifestyle, nog PTmonique, PTmonique shop, Monique Timmer of I'm a Fit Foodie stellen zich aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, veroorzaakt, dan wel mede veroorzaakt door haar producten en voor schade ontstaan anders dan bij normaal gebruik.

 1. Op alle producten met een houdbaarheidsdatum, zoals alle producten en verse voeding, is geen herroepingsrecht van toepassing.
 2. Op producten die voor de een klant zijn besteld middels bevestiging via social media kanalen of e-mail is geen herroepingsrecht van toepassing. 

Aanvullende privacyverklaring PS. food & lifestyle centers

Maak je ook gebruik van de PS. app? En heb je PS. food & lifestyle toestemming gegeven om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken? Dan zijn wij beiden voor de verwerking van die persoonsgegevens gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke. Wij hebben hier met PS. food & lifestyle nadere afspraken over gemaakt, zodat de bescherming van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd. Dit zijn de belangrijkste afspraken:

 • Voor het doen van een beroep op jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens, kun je je zowel tot ons als tot PS. food & lifestyle wenden. Over het algemeen zal PS. food & lifestyle degene zijn die jouw verzoek in behandeling zal nemen, tenzij je ons vraagt om je gegevens te corrigeren of aan te vullen. In dat geval zullen wij dit veelal zelf doen;
 • PS. food & lifestyle en het PS. food & lifestyle center houden de persoonsgegevens geheim, tenzij dit op basis van een wettelijke verplichting niet mogelijk is.
 • In het geval dat er sprake is van een datalek of een vermoeden van een datalek, stellen PS. food & lifestyle en het PS. food & lifestyle center elkaar hiervan op de hoogte binnen 24 uur na ontdekking van het datalek en houden elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.
 • Indien wij jou of de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) naar aanleiding van een datalek willen of moeten informeren dan zal degene die het datalek heeft veroorzaakt dat normaal gesproken verzorgen
 • Beide partijen zullen zich inspannen om passende technische maatregelen te nemen met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Woonhavenpad, 8245AC Lelystad, info@ptmonique.nl